Verkkopalvelumme uudistuu
Uusi verkkopalvelumme julkaistaan 7.8.2017.
Lue lisää
Takaisin

Opettaja voi vaikuttaa oppilaiden sisäiseen motivaatioon

Oppimisen motivaatiosta puhuttaessa saatetaan helposti rajata aihe vain koulussa viihtymiseen. Pelkästään tästä ei kuitenkaan ole kyse, sillä motivaatio oppimiseen lähtee paljon syvemmältä.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan professori Marja-Kristiina Lerkkanen on tutkinut paljon oppimista ja motivaatiota sekä kuinka opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus, opetuksen laatu ja ympäristötekijät vaikuttavat oppimiseen ja motivaatioon.

– Motivaatio on liikkeelle paneva voima, joka saa meidät tekemään asioita ja saattamaan aloitetut asiat loppuun asti, tavoittelemaan asettamiamme päämääriä ja työskentelemään niiden eteen. Motivaatio ei siis ole pelkästään kiinnostusta asiasta tai koulussa viihtymistä, Lerkkanen selittää.

– Tällä hetkellä koulutuksen suurimpia haasteita ovat silti vähäinen kouluviihtyvyys, puutteellinen mielekkyyden kokemus koulussa ja opintonsa keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän kasvu, Lerkkanen jatkaa.

– Motivaation tiedetään olevan korkeimmillaan koulun alkuvuosina, mutta se toisaalta laskee tasaisesti mitä pidemmälle koulu etenee. Motivaatio myös ns. eriytyy, eli opiskelijat löytävät omat mielenkiinnon kohteensa ja tavoitteensa, joiden eteen he haluavat ponnistella. Näin ollen motivaation taustalla on myös oppijan minäkuva ja työskentelystrategiat, Lerkkanen kertoo.

Sisäisen motivaation suuri merkitys

Lerkkanen puhuu paljon sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta. Vaikka molemmat ovat hänen näkemyksensä mukaan tärkeitä tavoitteiden saavuttamiseksi, nousee sisäinen motivaatio olennaiseksi pitkän aikavälin työssä.

– Ulkoista motivaatiota voivat tukea esimerkiksi hyvä todistus tai arvosana kokeesta. Sisäinen motivaatio saa meidät kuitenkin panostamaan asiaan ilman siitä saatavaa ulkoista palkkiota. Esimerkiksi lukemista tai urheilulajin harrastamista jatketaan siitä koetun sisäisen mielihyvän tai tavoitteen takia, ei niinkään ulkoisista syistä, Lerkkanen selventää.

Vaikka sisäinen motivaatio nousee usein suureen rooliin, voi opettaja vaikuttaa monella tavoin opiskelijoiden motivaatioon. Marja-Kristiina Lerkkasella on selkeä näkemys siitä, mihin opettajan kannattaa keskittyä.

– Sisäisen motivaation syntyyn vaikuttavat kolme asiaa, joita opettajan kannattaa luokassa korostaa. Näitä ovat yhteenkuuluvuuden tunne eli luokka on yhteisö, johon halutaan kuulua ja jossa koetaan hyväksyntää ja välittämistä. Toinen on autonomian tunne, esimerkiksi mahdollisuus vaikuttaa itseä koskeviin asioihin ja saada tukea omille valinnoilleen. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi luettavan kirjan valinta, tehtävien tekotapa tai niiden järjestys. Kolmas on kompetenssin kokemus eli tunne siitä, että osaan, pystyn ja olen hyvä jossakin asiassa. Tähän liittyy keskeisesti opettajalta ja vertaisryhmältä saatu kannustava palaute.

Yhteisöllisyydessä on voimaa

– Opettajia ohjeistaisin ottamaan oppilaat ja vanhemmat mukaan rakentamaan luokasta ja koulusta yhteinen yhteisö, johon halutaan kiinnittyä ja jossa halutaan päivittäin tehdä kiinnostavia asioita yhdessä erilaisilla tavoilla. Jokainen meistä kaipaa kannustusta, huomiota ja rohkaisua oman polun löytämiseksi tässä maailmassa, Lerkkanen toteaa.

 

Marja-Kristiina Lerkkanen on tekijänä Apilatien aapisen ja Apilatien esiopetus -oppimateriaaleissa.