Verkkopalvelumme on uudistunut: sanomapro.fi
Takaisin

Arjessa elämisen taidot ovat tärkeitä huolenpitotaitoja

Kotitalousopetuksen yksi keskeinen sisältöalue on arjessa elämisen taidot – yksittäisinä taitoina esimerkiksi laskujen maksaminen, imuroiminen tai aterian valmistaminen.

– Kotityö määritellään niin, että se on toisten eteen tehtyä työtä, josta ei makseta palkkaa. Kotityöt ovat siis huolenpitoa lähimmäisistä eli elatusta, hoitoa, hoivaa ja myös turvaa, kuvailee Minna Löytty-Rissanen, yksi Sanoma Pron Kotitaloustaito-sarjan tekijöistä.

Mitä on huolenpito?

Huolenpito on sitä, että huolehditaan kodin ja perheen perusasioista kuten ruoasta, puhtaudesta, rahasta ja rakkaudesta eli sosiaalisista suhteista. Näitä huolenpidon keskeisiä asioita opiskellaan kotitaloustunneilla OPS2016 -sisältöalueiden avulla: Ruokaosaaminen ja ruokakulttuurit, Asuminen ja yhdessä eläminen, Kuluttaja- ja talousosaaminen kodissa. Välillä huolenpito kohdistuu itseen, toisinaan läheisiin tai lähiympäristöön kuten kotiin, kouluun tai omaan asuinpaikkakuntaan. On tärkeää oppia huomioimaan myös maapallon hyvinvointi ja kestävä kehitys. Huolenpito on lähimmäisen rakkautta, mutta myös lain edellyttämiä velvollisuuksia.

Kenen vastuulla on huolenpito?

– Huolenpito on jokaisen perheenjäsenen vastuulla ikätason mukaan. Huolenpitoa aletaan harjoitella lapsesta asti: aluksi pidetään huolta tavaroista, tehdään pieniä kotitöitä ja vastuuntunnon kasvaessa huolehditaan itsestä ja lopulta myös muista ihmisistä, Löytty-Rissanen kertoo.

Toisen sarjan tekijän Pia Harjulan mukaan huolenpitotaitoihin liittyy aina vastuu jostakin:

– Vastuunkantamisen kautta nämä taidot tuottavat iloa niille, joista pidetään huolta ja tätä kautta myös huolenpitäjälle.

OPSissa 2016 sanotaan: Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat yhdessä elämisen, asumistaitojen ja asumisen ympäristö- ja kustannustietoisuuden kehittymistä – – tähtäävät arjessa tarvittavien taitojen kehittymiseen. – – Perehdytään hyviin tapoihin, tasapuoliseen voimavarojen käyttöön ja vastuunottoon perheessä.

Kenen vastuulla on huolenpitotaitojen opettaminen?

Huolenpitotaitojen opettaminen on ensisijassa kodin tehtävä. Kotona voidaan opetella yksittäisiä kotitaloustaitoja oman kodin tyyliin. Koulu tulee näiden taitojen rinnakkaiskasvattajaksi kotitalousopetuksen myötä. Kotitalousopetuksessa kodin ja perheen hoitamiseen liittyviä huolenpitotaitoja opitaan tekemään systemaattisemmin ja perustellummin.

OPS2016 : Kotitalousopetuksessa kehitytään kanssaihmisistä huoltapitäviksi lähimmäisiksi ja kasvetaan perheen, kodin ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi. – – Opetus antaa valmiuksia vuorovaikutukseen ja yhdessä elämiseen.

Huolenpitotaidoilla hyvinvointia

– Huolenpitotaitojen merkityksen oivaltaminen ja näiden taitojen mukainen toiminta on hyvä esimerkki kotitaloudellisesta ajattelusta, Harjula toteaa.

– Mikäli kodit eivät osaa ottaa vastuuta kotitöiden tekemisestä ja perheenjäsenten hyvinvoinnista, vastuu siirtyy sosiaalitoimelle. Onko Suomella varaa maksaa siitä vielä enemmän, että kodit ja perheet eivät osaa huolehtia omasta tehtävästään? Ennaltaehkäisevä työ eli kotona vaadittavat kotityöt sekä riittävä kotitalousopetus on kansantaloudellisesti kannattavaa, Löytty-Rissanen pohtii.

Harjulan mukaan huolenpitotaidot ovat lähtökohtaisesti epäitsekkäitä taitoja. Tämän päivän minäkeskeisessä kulttuurissa ne ovat kuitenkin joillekin vieraita:

– Monissa oppiaineissa keskitytään omaan suorittamiseen ja omaan oppimiseen. Kotitaloudellinen toiminta on päinvastaista. Kun pyritään rationaaliseen toimintaan, ja esimerkiksi pestään pyykkiä, koneessa puhdistuu myös muiden perheenjäsenten vaatteita. Ruokaa valmistettaessa samalla vaivalla ruokaa tulee koko perheelle, kodin siivoamisestakin hyötyy koko perhe.

Kotitaloustunnilla jokaisen oppilaan vastuu ja työpanos – tekeminen tai tekemättä jättäminen tulee näkyväksi jo prosessin aikana, mutta myös lopputuloksessa. Kun oppilaille annetaan kotitehtäviä, kotitöitä, niin tätä kautta opittua siirretään suoraan koteihin.

OPS2016: Opittua sovelletaan ja syvennetään omassa kodissa ja lähipiirissä kotitehtävien avulla. Kotitalouden keskeisten sisältöjen ja oppimistehtävien avulla kehitetään oppilaiden suunnittelu-, organisointi-, työskentely- ja voimavarojen hallinnan taitoja.

– Kotitöiden tekemistä ja koulussa opittua voi helposti harjoitella kotona Taitovihko-tehtävien avulla. Kuvaava esimerkki kotitalousopetuksen siirtovaikutuksesta tuli eräältä huoltajalta liittyen sivun 10 tehtävään: ”Kotitehtäviä voisi enemmän jakaa perheenjäsenten kesken… Tämä tehtävä sai meillä aikaan pieniä muutoksia”, Harjula kertoo.

Erilaisilla kulutusvalinnoilla voidaan pitää huolta ihmisten terveydestä, rahatilanteesta, työllistymisestä sekä ympäristöstä. Mitä tahansa valitsee, valinnalla on aina vaikutus muihin. On tärkeää oppia ajattelemaan omien valintojen seurauksia itseen mutta myös muihin. Vain tiedostamalla asioita pystyy ottamaan huomioon.

OPS2016 Opetuksen tavoitteista: Ohjata ja rohkaista oppilasta valitsemaan ja käyttämään hyvinvointia edistävästi ja kestävän kulutuksen mukaisesti – – kannustaa oppilasta toimimaan hyvien tapojen mukaisesti vuorovaikutustilanteissa sekä pohtimaan oman käytöksen merkitystä ryhmän ja yhteisön toiminnassa – – ohjata oppilasta ongelmaratkaisuun ja luovuuteen erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Miten huolenpitotaitoja voidaan opettaa Kotitaloustaito-sarjan avulla?

Oppimateriaaleissa vastuullista toimintaa ja kotitaloudellisen ajattelun heräämistä tuetaan oppikirjoissa Kotitaloustaito 7-9 ja Ruokakulttuurit -kirjassa sekä tehtävävihkossa eli Taitovihkossa. Esimerkiksi seuraavasti:

Taitovihko s. 40: Ruokavalio ja ateriarytmi (vastuu itsestä)

Oppikirja s. 14-15: kotitaloustaidoista hyötyä ja hyvinvointia

  1. 16-17: kotitalouksien toiminta vaikuttaa koko maailman hyvinvointiin (globaalivastuu)
  2. 278 omaan kotiin
  3. 286 ajattele kotitaloudellisesti ja voi hyvin

OPS2016: Kotitalousopetus kattaa laaja-alaisen osaamisen kaikki osa-alueet: Ajattelu ja oppimaan oppiminen, Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, Monilukutaito, Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen, Työelämätaidot ja yrittäjyys, Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

Huolenpito laaja-alaisesti ja monialaisesti

Huolenpitotaito voi olla näkökulma laaja-alaiseen osaamiseen. Esimerkiksi arjen taidot, työelämätaidot ja yrittäjyys perustuvat siihen, että pitää huolta itsestään, kodistaan, työyhteisöstään, tekee tehtävät niin kotona kuin työssäkin vastuullisesti alusta loppuun asti. Tieto- ja viestintäteknologian osaamisessa tietoturva ja vastuullinen käyttäytyminen tietoverkoissa ovat huolenpitoa muista ihmisistä. Kulttuurista osaamista on aito kohtaaminen, huolenpito sekä ennenkaikkea toisen kunnioittaminen.

Huolenpito voisi olla myös monialainen eheyttävä oppimiskokonaisuus. Mitä on huolenpito eri uskonnoissa? Mitkä ovat moraaliset ja eettiset näkökulmat huolenpitoon? Terveystieto voi antaa näkökulmia, mitä psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen huolenpito niin itsestä, toisesta kuin maailmastakin. Biologiassa ja maantiedossa painopiste on ympäristössä. Historiassa ja yhteiskuntaopissa voidaan miettiä miten lait ja esim. lasten ja ihmisten oikeudet kiinnittävät huomiota huolenpitoon. Huolenpitotarinat ja runot omalla äidinkielellä tai toisella kielellä ovat koskettavia. Käsitöissä tehdyt käsityöt tai kotitaloustunneilla opitut kotityöt niitä tarvitseville, ovat konkreettisia tapoja ottaa huomioon toisia ihmisiä. Kotitaloudessa voidaan tarkastella myös kotityön merkitystä perheenjäsenille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle.